Kwaliteitsborging

Registraties:
•     Overheidsregister Ministerie van VWS ‘Beroepen in de Gezondheidszorg’
      (BIG) Psychotherapeut: 49915450316
      (BIG) GZ-Psycholoog: 29915450325

Specialistische verenigingen:
•     Lid Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie NVP
•     Lid Nederlandse Psychoanalytische Vereniging NPaV 
•     Lid European Psychoanalytical Federation EPF
•     Lid International Psychoanalytical Association IPA
•     Lid Psychoanalytische kring Midden Nederland psychoanalysemidden.nl

Beroepsverenigingen:
•     Lid Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten  LVVP 

Klachtregeling

•     Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten  LVVP

Diversen
•     Koepel van DBC Vrije Praktijken KDVP
•     Informatie over praktijken zonder contract Contractvrijepsycholoog.nl

Privacy

Het is een wettelijke verplichting om gegevens van de DBC, volgens de geldende privacy richtlijnen, aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS) en aan de zorgverzekeraar. Indien u dit niet wenst, kunt u hiertegen bezwaar maken door het ondertekenen van een privacy-verklaring. Er komt dan geen informatie over uw diagnose op de factuur en de gegevens worden niet aan het DIS aangeleverd. Deze verklaring kunt u met de factuur meesturen naar de zorgverzekeraar. Het heeft geen invloed op de vergoeding.

PRIVACYSTATEMENT Praktijk Kerstholt
Praktijk Kerstholt, gevestigd te Soest en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
57932891, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit
hoe Praktijk Kerstholt met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie
Praktijk Kerstholt persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten
b. bezoekers aan de praktijk
c. bezoekers van www.praktijkkerstholt.nl
d. alle overige personen die met Praktijk Kerstholt contact opnemen of van wie Praktijk Kerstholt
persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Praktijk Kerstholt verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of
digitaal (via e-mail of web-formulieren op de web-site) heeft verstrekt, zoals contactgegevens
of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of
verwijzers;

3. Doeleinden verwerking
Praktijk Kerstholt verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte
werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een
betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond
Praktijk Kerstholt verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken zonder
dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming
vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te
houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor
een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Praktijk Kerstholt kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers)
inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk Kerstholt persoonsgegevens verwerken.
Praktijk Kerstholt sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Praktijk Kerstholt deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling
(bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting
nodig is.

7. Doorgifte buiten de EER
Praktijk Kerstholt geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese
Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk Kerstholt
ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat
het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende
waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens
Praktijk Kerstholt bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is en hanteert in beginsel de
volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

9. Wijzigingen privacystatement
Praktijk Kerstholt kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het
privacystatement wordt op de web-site gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement
regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Praktijk Kerstholt te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te
verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te
maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk Kerstholt door een e-mailbericht te sturen
naar info@praktijkkerstholt.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Kerstholt persoonsgegevens verwerkt,
kunt u contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkkerstholt.nl. Een klacht
tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP).